• Hoạch định chiến lược doanh nghiệp số

  • Thiết kế tổ chức doanh nghiệp số

  • Thiết kế quy trình số

  • Thiết kế sản phẩm số

  • Quản lý dự án chuyển đổi số

Hoạch định chiến lược doanh nghiệp số

Dự án tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến việc ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Phân tích bối cảnh kinh doanh, xác định cơ hội và thách thức
07
Đề xuất và lựa chọn chiến lược phát triển doanh nghiệp số
08
Xây dựng kế hoạch chiến lược doanh nghiệp số
09
Báo cáo phác thảo kế hoạch chiến lược doanh nghiệp số
010
Ghi nhận, phân tích các ý kiến phản hồi và hiệu chỉnh kế hoạch
011
Báo cáo chính thức và phê duyệt kế hoạch chiến lược doanh nghiệp số

Thiết kế tổ chức doanh nghiệp số

Dự án tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế cơ cấu tổ chức phù hợp với phương thức vận hành trên môi trường số, trong đó kiến trúc của hệ thống CNTT, từ hạ tầng đến ứng dụng, trở thành một phần của cơ cấu tổ chức, là công cụ trực tiếp để các bộ phận trong cơ cấu tổ chức thực hiện chức năng và nhiệm vụ được phân công, hướng đến cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu quả trên môi trường kinh doanh số

Nội dung tư vấn thiết kế tổ chức
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng quy trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng - nhiệm vụ của các bộ phận
05
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
06
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
07
Đề xuất cơ cấu tổ chức theo mô hình doanh nghiệp số
08
Xây dựng mô tả chức năng - nhiệm vụ của các bộ phận
09
Đề xuất kết trúc và phân tầng hệ thống CNTT
010
Xây dựng mô tả công việc cho các vị trí chủ chốt
011
Báo cáo phác thảo thiết kế tổ chức doanh nghiệp số
012
Ghi nhận, phân tích các ý kiến phản hồi và hiệu chỉnh báo cáo
013
Báo cáo chính thức và phê duyệt thiết kế doanh nghiệp số

Thiết kế quy trình số

Dự án tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá các quy trình làm việc hiện tại và thiết kế các quy trình làm việc mới theo hướng cải tiến và đổi mới để phù hợp với năng ljực của hệ thống CNTT, theo kịp với các yêu cầu và đòi hỏi của khách hàng và đối tác, nhắm đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc ứng dụng CNTT vào cải thiện năng suất lao động

Nội dung tư vấn thiết kế quy trình số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát và đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng quy trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Đề xuất hiệu chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng - nhiệm vụ của các bộ phận
06
Đề xuất kết trúc và phân tầng hệ thống CNTT
07
Phân tích, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh chủ yếu
08
Thiết kế và lập tài liệu mô tả các quy trình
09
Hiện thực các quy trình trên các công cụ và ứng dụng CNTT
010
Ghi nhận, phân tích các ý kiến phản hồi và hiệu chỉnh quy trình
011
Báo cáo và phê duyệt quy trình theo yêu cầu của hệ thống quản lí của doanh nghiệp

Thiết kế sản phẩm số

Dự án tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá các sản phẩm và dịch vụ đang cung cấp từ đó tìm ra giải pháp số hóa phù hợp, đưa sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp phát triển lên một bậc mới, trong đó công nghệ tham gia trực tiếp vào việc tạo nên các giá trị mới và trải nghiệm mới cho khách hàng và người sử dụng.

Nội dung tư vấn thiết kế sản phẩm số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng quy trình sản xuất và kinh doanh
04
Đánh giá, phân tích và khám phá trải nghiệm của người sử dụng và khách hàng
05
Lập thiết kế sản phẩm và dịch vụ số hóa
06
Hoạch định ứng dụng công nghệ phục vụ sản phẩm số
07
Triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ (MVP)
08
Đánh giá MVP, cải tiến và bổ sung tính năng, yêu cầu cần thiết
09
Triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ sản phẩm số
010
Đánh giá, nghiệm thu và đưa vào vận hành, khai thác

Quản lý dự án chuyển đổi số

Dự án tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả giai đoạn triển khai dự án chuyển đổi số, toàn bộ hoặc từng phần. Yêu cầu của doanh nghiệp đối với phạm vi dự án có thể bao gồm các nhóm công tác quản lí sau đây: Phạm vi và khối lượng công việc, Tiến độ, Chi phí, Chất lượng, Rủi ro, Truyền thông và báo cáo

Nội dung tư vấn quản lý dự án
chuyển đổi số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án của doanh nghiệp
03
Đề xuất phương thức quản lí dự án, bao gồm cơ cấu tổ chức của dự án
04
Thống nhất phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả của dự án
05
Phê duyệt phân công nhân sự của dự án
06
Thiết lập các công cụ quản lý
07
Thiết lập kênh liên lạc, truyền thông và phê duyệt quy chế báo cáo dự án
08
Thực thi các công tác quản lí theo yêu cầu của dự án: Phạm vi và khối lượng công việc, Tiến độ, Chi phí, Chất lượng, Rủi ro, Truyền thông và báo cáo
09
Theo dõi, báo cáo, giải quyết vấn đề và xung đột trong quá trình triển khai dự án
010
Tổng kết hoạt động của dự án, báo cáo và hoàn tất hồ sơ

Quy trình tư vấn

GLS Consulting là dịch vụ tư vấn triển khai chuyển đổi số được thiết kế theo từng yêu cầu riêng biệt của từng doanh
nghiệp. Quy trình tư vấn của GLS Consulting được tiến hành theo tiến trình cơ bản sau:

1. Khảo sát hiện trạng vấn đề và mục tiêu chuyển đổi

2. Xây dựng và phát triển giải pháp ứng dụng

3. Triển khai giải pháp và hướng dẫn thực hiện

4. Đánh giá và điều chỉnh

5. Hoàn thiện giải pháp và các đề xuất cải tiến

Thời gian triển khai

Tùy vào quy mô và đặc thù kinh doanh của Doanh Nghiệp thì thời gian triển tư vấn của mỗi dự án sẽ khác nhau.

Đây là lộ trình thời gian triển khai tiêu chuẩn được GLS Consulting đo lường thông qua các dự án thực tế.

Đăng ký tư vấn

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn hiệu quả:

    GỬI NGAY