• Digital Business Strategy Planning

  • Tư vấn thiết kế tổ chức doanh nghiệp số

  • Tư vấn thiết kế quy trình số

  • Tư vấn thiết kế sản phẩm số

  • Tư vấn quản lý dự án chuyển đổi số

Digital Business Strategy Planning

The consulting project supports businesses in assessing the gap between current production and business reality and the new market and customer requirements, as well as new trends in the industry directly related to technology application. From there, it identifies visions and strategies to realize those visions, leading businesses into the transformation process, aiming towards operating in a digital business manner.

Consulting content on digital business
strategy planning

01
Receive requests and conduct initial assessments
02
Survey and evaluate the current status of IT and applications
03
Survey and evaluate current production and business processes
04
Survey and evaluate products and services
05
Exchange and record the strategic direction of the business
06
Analyze the business context
07
Identify opportunities and challenges
08
Propose and select strategies for digital business development
09
Develop a digital business strategy plan
010
Draft a digital business strategy plan report, Record, analyze feedback, and adjust the plan
011
Formal reporting and approval of the digital business strategy plan.

Tư vấn thiết kế tổ chức doanh nghiệp số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010
011
012
013

Tư vấn thiết kế quy trình số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010
011

Tư vấn thiết kế sản phẩm số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010

Tư vấn quản lý dự án chuyển đổi số

Là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khoảng cách giữa thực tế sản xuất kinh doanh và các yêu cầu mới của thị trường và khách hàng, các xu hướng mới trong ngành liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, từ đó xác định tầm nhìn và các chiến lược để hiện thực tầm nhìn đó, nhằm đưa doanh nghiệp bước vào tiến trình chuyển đổi, hướng đến hoạt động theo phương thức doanh nghiệp số.

Nội dung tư vấn hoạch định chiến lược
doanh nghiệp số

01
Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá ban đầu
02
Khảo sát, đánh giá hiện trạng CNTT và ứng dụng
03
Khảo sát và đánh giá hiện trạng qui trình sản xuất và kinh doanh
04
Khảo sát và đánh giá sản phẩm và dịch vụ
05
Trao đổi và ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp
06
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
07
08
09
010

The consulting process

GLS Consulting is a digital transformation implementation consulting service designed according to the specific requirements of each business. The consulting process of GLS Consulting is conducted according to the following basic process

1. Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp

2. Xây dựng và phát triển giải pháp ứng dụng

3. Thực hiện giải pháp và hướng dẫn thực hiện

4. Triển khai áp dụng và điều chỉnh

5. Hoàn thiện giải pháp và các đề xuất cải tiến

Timeline

Depending on the scale and business characteristics of the enterprise, the consulting duration for each project will vary.

Here is the standard implementation timeline measured by GLS Consulting through real projects

Contact Us

Send your request for us to contact you for suitable solution consulting

    SEND NOW